Privacy Verklaring

De missie van Fenix Services is om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Dat betekent dat wij u helpen bij een goede inrichting van al uw ICT Diensten en de perfecte Marketing opstellen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikt maakt van onze Diensten en Services.

Indien u klant wordt van Fenix Services of om een andere reden persoonsgegevens aan Fenix Services verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: Fenix Services
Telefoon: 073-2034333
KvK nummer:69520305

Gegevens
Tijdens een bezoek op onze website worden Tracking Cookies verzameld en verwerkt.

Tijdens het offerte traject worden de volgende gegevens verwerkt:
1. Naam, adres, telefoonnummer van de onderneming en vestiging(en)
2. Naam, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon(en)
3. Bestaande gegevens met betrekking tot de aangeboden diensten

In het kader van de door u afgenomen diensten, worden de volgende gegevens verwerkt:
1. Statutaire naam en rechtsvorm
2. Naam, adres, telefoonnummer onderneming en vestiging(en)
3. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon(en)
4. Bankafschrift(en), bankrekeningnummer(s) en BTW nummer
5. Kopie KvK(s), kopie legitimatiebewijs tekenbevoegd persoon(en)
6. Terminal ID (’s)
7. Inloggegevens van Social Media platform(en)
8. Logo, afbeeldingen en foto’s

Een opdracht wordt pas in behandeling genomen na het ontvangen van alle gevraagde gegevens. Indien de gevraagde gegevens niet verstrekt worden, is het verwerken van de overeengekomen diensten en/ of bestelde artikelen niet mogelijk.

Fenix Services verwerkt hier boven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
1. Diensten: naam, adres, telefoon-/ faxnummer(s) van de onderneming en vestiging(en), kopie KvK(s), kopie legitimatiebewijs tekenbevoegd persoon(en), plattegronden en foto’s worden gebruikt voor het aanvragen en onderhouden van de overeengekomen diensten.
2. Services: naam, adres, telefoon-/ faxnummer van de onderneming en vestiging(en) en naam, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon(en) worden gebruikt voor contact over de diensten, het uitvoeren en onderhouden van overeengekomen Services.
3. Producten: naam, adres van onderneming en vestiging(en) en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon(en) worden gebruikt voor het bestellen en leveren van de bestelde producten.
4. Administratie: naam, adres, bankrekeningnummer(s) van de onderneming en vestiging(en), naam en e-mailadres(sen) van contactpersoon(en) worden gebruikt voor het verzenden van facturen en het automatisch incasseren van de maandelijkse kosten.
5. Marketing: naam en e-mailadres(sen) van contactpersoon(en) worden gebruikt om e-mail nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Fenix Services te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
6. Website: tracking cookies worden  gebruikt door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

We zullen gegevens alleen verzamelen en verwerken waar er hiervoor juridische grondslagen bestaan. Juridische grondslagen bestaan uit onder andere toestemming (waar u toestemming voor verleend) en een contract (waarbij verwerking nodig is voor het contract met u om de gevraagde Diensten en Services te bieden)

Gegevens delen
We delen u gegevens met onze gelieerde partners om onze Diensten en Services te leveren en ontwikkelen. We schakelen anderen in om ons te helpen bij de levering van onze Diensten en Services. Ze hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet opbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Het is mogelijk dat we gegevens over u openbaar moeten maken wanneer we hiertoe worden verplicht door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure.

We kunnen uw gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of wijziging in zeggenschap of tijdens de voorbereidingen op elk van deze gebeurtenissen. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf overneemt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de manier zoals is uiteengezet in deze Privacyverklaring, tenzij u anderszins overeenkomt.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden tot uiterlijk één jaar na afloop van het contract gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Fenix Services en u te informeren over de ontwikkelingen van Fenix Services.

Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw gegevens heeft Fenix Services passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Digitale gegevens worden online opgeslagen en zijn voorzien van een wachtwoord en daar waar mogelijk voorzien van tweestapsverificatie. Papieren data wordt opgeborgen in het daarvoor bestemde archief, dat voorzien is van een deugdelijk slot.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de administratie van Fenix Services kunt u een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fenix Services zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de administratie.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Fenix Services uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gesteld via het contactformulier op deze website.

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw gegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.